تا اطلاع ثانوی، پرداخت، فقط از طریق واریز به حساب مقدور میباشد.

انتقال لیست مخاطبان از گوشی به سیم کارت