تهیه چک و سفته

نکات لازم در تنظیم چک:

اگر از چک‌های جدید صیادی استفاده می‌کنید با توجه به قانون جدید می‌بایست حتماً تاریخ بر روی آن درج و در سامانه صیاد ثبت گردد (برای چک‌های قدیمی درج تاریخ نیاز نیست). تاریخ مورد نظر را به تاریخ سومین بازپرداخت اقساط خود درج نمائید. تاریخ می بایست مطابق نمونه به عدد و حروف و بدون خط خوردگی نوشته شود.

مبلغ چک می‌بایست به میزان 1.5 برابر مبلغ اعتبار دریافتی باشد بعنوان مثال اگر اعتبار دریافتی 10 میلیون تومان باشد می‌بایست مبلغ چک 15 میلیون تومان باشد. مبلغ چک می بایست مطابق نمونه به ریال و با عدد و حروف و بدون خط خوردگی نوشته شود.

چک می‌بایست در وجه شرکت نوین اعتبار هوشمند پردیس به شناسه ملی 14009937107  مطابق تصویر نمونه باشد.

چک‌های جدید حتما می‌بایست در سامانه صیاد ثبت گردند در غیر اینصورت نامعتبر می‌باشند.

برای نحوه ثبت چک صیادی راهنمای بانک مرکزی را مطالعه نمایید.

در پشت و روی چک و همچنین در سامانه صیاد هیچ مطلبی بابت علت و جهت صدور چک نوشته نشود.

در انتها پس از تنظیم و ثبت چک در سامانه صیاد تصویر آن‌ را در قسمت مدارک درخواست بارگذاری و پس از تائید کارشناسان سامانه  اصل چک را بهمراه سایر مدارک بوسیله پست یا پیک به نشانی مندرج در (تماس با ما) ارسال نمائید.

 نکات لازم در تنظیم سفته:

ترجیحاً سفته مورد نظر را از شعب بانک ملی تهیه نمایید.

مبلغ سفته می‌بایست به میزان 2 برابر مبلغ اعتبار دریافتی باشد که مبلغ آن را مطابق نمونه در محل‌های مشخص شده بدون خط خوردگی به عدد و حروف بنویسید.

توجه داشته باشید مبلغ اسمی سفته در نظر گرفته شده، می‌بایست مبلغی که در سفته می‌نویسید را پوشش دهد در غیر اینصورت می‌بایست جهت پوشش کامل مبلغ مورد نظر، سفته دیگری نیز تهیه کنید.

تاریخ روزی که سفته را تنظیم می‌نمایید را بعنوان تاریخ صدور به حروف و بدون خط خوردگی مطابق نمونه تکمیل نمایید. در محل تاریخ سررسید پرداخت تاریخی درج نشود.

سفته می‌بایست در وجه شرکت نوین اعتبار هوشمند پردیس به شناسه ملی  14009937107 مطابق تصویر نمونه باشد.

نام و نام خانوادگی، کد ملی و نشانی محل اقامت خود را در محل مورد نظر مطابق نمونه تکمیل کرده و محل پرداخت را تهران بنویسید.

در پشت و روی سفته هیچ مطلبی در خصوص علت و جهت صدور سفته نوشته نشود.

در انتها سفته را امضاء و اثر انگشت خود را در کنار آن بصورت واضح درج نمایید (حتماً از استامپ مناسب استفاده نمایید) و تصویر آن‌ را در قسمت مدارک درخواست بارگذاری و پس از تائید کارشناسان سامانه اصل سفته را به همراه سایر مدارک بوسیله پُست یا پیک به نشانی مندرج در (تماس با ما) ارسال نمائید.