تا اطلاع ثانوی، پرداخت، فقط از طریق واریز به حساب مقدور میباشد.

بارگذاری مدارک

مدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست:

تصویر پشت و روی کارت ملی: کارت ملی می‌بایست جدید باشد و یا تصویر رسید تعویض آن را بارگذاری نمایید. توجه نمایید که تصویر کارت‌های ملی قدیمی پذیرفته نیست.

تصویر شناسنامه: صفحه اول شناسنامه و صفحه توضیحات (در صورت داشتن توضیحات)

پرینت گردش حساب سه ماه آخر حساب فعال مشتری با مهر و امضای شعبه (صفحه اول، دوم و صفحه آخر)، از بانک خود بخواهید حتماً مجموع گردش حساب و معدل حسابتان را در پرینت ذکر نماید. توجه نمایید که گردش حساب دریافتی از سامانه اینترنتی بانک‌ها بدون داشتن مهر بانک مورد تائید نمی‌باشد.

تصویر مدرک اشتغال به کار:  تنها یکی از موارد ذیل را بارگزاری کنید کافی است.

تصویر آخرین فیش حقوقی با مهر معتبر سازمان

گواهی اشتغال به کار که میزان حقوق و مزایا در آن درج شده باشد

سابقه بیمه تامین اجتماعی (برای دریافت سابقه بیمه تامین اجتماعی پس از ورود به  لینک مربوطه می‌بایست در بخش بیمه شدگان به خدمات سوابق رفت و در آنجا سوابق و ریز دستمزد بعد از سال 86 را انتخاب و فایل مورد نظر را دانلود و سپس در سامانه بارگذاری نمایید.)

برای افراد با شغل آزاد جواز کسب یا پروانه کسب یا جواز صنفی که در آن شاغل می‌باشید

سایر افراد که مدارک فوق را ندارند باید مدرک معتبری را که نشان دهنده اشتغال آنها می‌باشد بارگزاری نمایند و دارای گردش حساب مناسبی باشند.

توجه: اصل پرینت گردش حساب و مدرک اشتغال را پس از بارگزاری و تایید کارشناسان، حتماً به همراه چک یا سفته برای سامانه پُست و یا با پیک ارسال نمایید.