تا اطلاع ثانوی، پرداخت، فقط از طریق واریز به حساب مقدور میباشد.

جلوگیری از خالی شدن سریع باتری گوشی