تا اطلاع ثانوی، پرداخت، فقط از طریق واریز به حساب مقدور میباشد.

نحوه اتصال پروکسی در واتساپ